The kitchen at Bialowieza – Fundraising

has served campers since the building’s original construction in 1964. However, after 57 years, the kitchen requires significant modernization to bring it to current building, fire, and health code standards. In early 2020 Obwod formed a “Bialowieza Kitchen Renovation and Fundraising” committee comprised of multi-talented PSO alumni to develop a plan and the funding to renovate the kitchen. This group includes past kitchen volunteers familiar with meal preparations services at Bialowieza, scouting leaders, professionals from the commercial and restaurant industry, marketing, and financial experts. We recognized early on that this project will require significant technical input and financial resources. To implement the project correctly in accordance with the latest standards we found and retained two specialty consultants familiar with the design of institutional kitchens. Kitchen needs were identified, and a preliminary renovation plan was developed and reviewed with users of the kitchen. As the renovation plan progressed, fundraising efforts were organized. This included reaching out to alumni of the PSO informing them of the upcoming kitchen renovation with an appeal for financial support. Social media (Facebook – Friends of Bialowieza) along with personal calls to friends have been ongoing since March of 2021.

By June of this year, we completed the attached kitchen floor plan and rendering showcasing the new kitchen. Based on this a preliminary project cost estimate of $243,000 was established which will be further refined through final design and bidding. Fundraising efforts are ongoing and our alumni have been generous, yielding to date +/- $70,000 in donations. We hope to generate additional financial support from the members of our PSO and Polonia through ongoing public outreach activities so we can implement the project in a timely fashion.

Our specialist consultants have been authorized to complete the project’s final design documents so that health department approval can be secured and to solicit construction bids. With your support, we hope to initiate construction in the late fall/early winter of this year and complete the kitchen for the 2022 summer season. Our schedule is as follows,
Project Schedule
– Complete the renovation design plans and specification, mid- August 2021
– Submit to the County Health Department for their review and permitting, September 2021
– Solicit equipment and construction bids, September/October 2021
– Initiate construction, November/December 2021
– Kitchen ready for use, May 2022

Białowieska kuchnia służyła wczasowiczom od momentu powstania budynku w 1964 roku. Jednak po 57 latach, kuchnia wymaga znacznej modernizacji, aby dostosować ją do obecnych standardów budowlanych, przeciwpożarowych i zdrowotnych. Na początku 2020 roku, Obwód stworzył komitet „Białowieskiej Odnowy Kuchni i Zbierania Funduszy” złożony z wszechstronnie uzdolnionej starszyzny ZHP w celu opracowania planu i finansowania remontu kuchni. Do tej grupy należą byli wolontariusze w kuchni, zaznajomieni z usługami przygotowywania posiłków w Białowieży, instruktorzy harcerstwa, profesjonaliści z branży handlowej i restauracyjnej, oraz eksperci ds. marketingu i finansów. Już na początku zdaliśmy sobie sprawę, że ten projekt będzie wymagał znacznego wkładu technicznego oraz środków finansowych. Aby prawidłowo zrealizować projekt zgodnie z najnowszymi standardami, znaleźliśmy i zatrudniliśmy dwóch konsultantów specjalistycznych zaznajomionych z projektowaniem kuchni instytucjonalnych. Zidentyfikowano potrzeby kuchni i opracowano wstępny plan remontu, który skonsultowano z użytkownikami kuchni. W miarę postępów w realizacji planu renowacji, zorganizowano zbiórki funduszy. Obejmowało to komunikację z członkami ZHP z informacją o zbliżającym się remoncie kuchni z apelem o wsparcie finansowe. Media społecznościowe (Facebook – Przyjaciele Białowieży) wraz z osobistymi telefonami do znajomych trwają od marca 2021 roku.

Do czerwca tego roku ukończyliśmy załączony plan kuchni i zaprojektowaliśmy obudowę nowej kuchni. Na tej podstawie ustalono wstępny kosztorys projektu w wysokości $243,000., który będzie dalej dopracowywany poprzez ostateczny projekt i licytację. Trwają starania na rzecz zbierania funduszy, zaś nasi członkowie harcerstwa byli hojni, przekazując do tej pory +/- 70 000 dolarów darowizn. Mamy nadzieję uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe ze strony członków naszego ZHP i Polonii poprzez trwające działania społeczne, abyśmy mogli wdrożyć projekt w odpowiednim czasie.
Nasi wyspecjalizowani konsultanci zostali upoważnieni do sfinalizowania ostatecznej dokumentacji projektowej projektu, aby uzyskać akceptację działu zdrowia i ubiegać się o oferty budowlane. Z państwa wsparciem mamy nadzieję rozpocząć budowę późną jesienią/wczesną zimą tego roku i ukończyć kuchnię na sezon letni 2022. Nasz harmonogram wygląda następująco:
Harmonogram projektu
– Zakończenie planów i specyfikacji projektu renowacji, połowa sierpnia 2021 r.
– Przesłanie do Powiatowego Departamentu Zdrowia w celu sprawdzenia i uzyskania zezwolenia, wrzesień 2021 r.
– Pozyskiwanie sprzętu i ofert budowlanych, wrzesień/październik 2021
– Rozpoczęcie budowy, listopad/grudzień 2021
– Kuchnia gotowa do użytku, maj 2022

Z wielkim entuzjazmem informujemy o publikacji nowej gazetki poswieconej polonijnej Białowieży w stanie Michigan. Bialowieza jest miejscem wielu wspomnień i przeżyć nie zliczonej ilości Polaków zamieszkujących w Michigan i innych stanach Ameryki. Jest przede wszystkim miejscem znanym z letnich obozów, zimowisk i wiosennych weekendów harcerskich. Tu kilka generacji polskiej młodzieży praktykowało język polski, wzrastało w duchu harcerskich praw wśród drzew, polan i rzeki. Tu dzieci kończyły dzień ogniskiem, modlitwą i harcerskim pląsem. Częścią Białowieży jest stanica czyli budynek w skład którego wchodzi świetlica, miejsca na noclegi oraz kuchnia. Kuchnia jest miejscem specjalnym. Tu wygłodniałe zuchy, harcerki i kadra mają przygotowywane dania. Kuchnia jest w pewnym sensie sednem energii stanicy. Wybudowana sześćdziesiąt lat temu, stanica jest okresowo odnawiana i odświeżana. Niestety, najmniej energii i funduszy zostało przez ostatnie dekady poświęcone właśnie Białowieskiej kuchni. Przyszedł więc czas na renowację tej części budynku. Niniejsza gazetka będzie miała za zadanie wspomnieć o tym miejscu, rozbudzić w polonijnych sercach ochotę pomocy temu przedsięwzięciu, a może i przy tym, zdecydowanie się na wysłanie swojego dziecka czy wnuka do gromady zuchowej czy harcerskiej.

We are very excited about the publication of an upcoming newsletter devoted to the Polish community in Białowierza, Michigan. Białowierza is a place of many childhood memories and experiences of countless Poles living in Michigan and other states of America. It is primarily a place known for summer camps, winter weekends and spring get-togethers. Here, several generations of Polish youth practiced their native tongue, while being raised in the spirit of scouting rules, among the trees, glades, and a river. Here the children would end the day with a bonfire full of tales, songs, and a prayer. A big part of Białowierza is a “stanica”, i.e. a building that houses “świetlica” or a gathering place, sleeping quarters, and a kitchen. A kitchen is a special place. Here, the hungry boys and girls, and the staff have cooked meals. The kitchen constitutes, in a way, the core of the campsite’s energy. Built sixty years ago, the building is periodically renovated. Unfortunately, the least amount of energy and funds in the past few decades have been devoted to the kitchen premises. So the time has come now to renovate this part of the building. This newsletter will mention this place, will attempt to awaken in Polish hearts the desire to help support this endeavor, and maybe at the same time, will compel to send one’s son or granddaughter to a Polish Scout meeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.